• 2020-03-22 06:38:52
  • ជំនឿ

រូបភាព ៨សន្លឹករបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ បង្ហាញពីសន្តិភាពនៃសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  • 2020-03-22 06:38:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

រូបភាព ៨សន្លឹករបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ជាមួយនិងបងប្អូនមូស្លីម ដែលបង្ហាញពីសន្តិភាពនៃសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយគ្មានការរើសអើង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបណ្ដុំរូបភាព ៖

សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង
សន្តិភាពនៃសាសនា គឺការរស់នៅដោយគ្មានភាពរើសអើង

ប្រភព ៖ Royal du Cambodge ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ ៖ Art

មតិយោបល់